Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden

Ik weet het wel, het bekt niet zo lekker in een vertrouwensrelatie, maar het ligt nu eenmaal aan de basis om de belangen van beide partijen zo correct mogelijk te behartigen!

Dus hier zijn ze …

De algemene Voorwaarden van Chasse Patatte , gevestigd te 8510 Marke in de Baron Jean De Bethunestraat 6. Onderdeel van Van Hauteghem Technics BVBA BTW BE0716.684.993
Alle diensten van Chasse Patatte (zowel verkoop als herstelling) zijn uitsluitend onderworpen aan de hierna volgende algemene voorwaarden. Iedere klant die beroep doet op de diensten van Chasse Patatte wordt verondersteld in te stemmen met deze voorwaarden en uitdrukkelijk te verzaken aan de zijne. Afwijkingen hierop kunnen enkel mits schriftelijk akkoord van Chasse Patatte. Alle prestaties, zowel ten hoofde van Chasse Patatte, als van de medecontractant, worden verondersteld gedaan te zijn op het adres van Chasse Patatte.

 • Bestellingen kunnen door de koper niet gewijzigd of geannuleerd worden, tenzij met schriftelijk akkoord van Chasse Patatte. Chasse Patatte behoudt zich het recht om een annuleringsvergoeding van 30% door te rekenen aan de klant.
 • Bij het bestellen van een nieuw te configureren fiets wordt een voorschot van 30% op de bruto offerteprijs gevraagd. Dit bedrag dient bij de bestelling voldaan te worden en ten laatste 1 week na de bestelling op de rekening van Chasse Patatte te staan.
 • Fietsen op voorraad zijn ofwel direct, anders op korte termijn af te leveren. Nieuw te configureren fietsen zijn enkel op bestelling waardoor Chasse Patatte gebonden is aan de levertijden van de desbetreffende leveranciers.
 • Levertijden worden daarom louter ter informatie verstrekt en zijn indicatief. Gebeurlijke vertragingen in de levering van prestaties of goederen, van welke aard ook (overmacht of niet), kunnen nooit aanleiding geven tot enige annulering, uitstel van betaling, schadevergoeding of prijsvermindering.
 • Nieuwe fietsen dienen bij Chasse Patatte te Marke opgehaald te worden. Indien levering van de goederen gewenst is, wordt deze aangerekend. (0.45€/km vanaf een straal van 10 km buiten Marke)
 • Chasse Patatte behoudt zich het recht voor om gebeurlijke prijsverhogingen bij de leveranciers of loonstijgingen automatisch door te rekenen aan de klant. .
 • De inontvangstneming van goederen, door de koper of zijn aangestelde, geldt als algemeen akkoord en aanvaarding. Klachten omtrent beweerde zichtbare gebreken worden als niet ontvankelijk beschouwd, behoudens schriftelijke vermelding en voorbehoud op de ontvangst bon. Eventuele andere klachten dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid schriftelijk gemeld te worden binnen acht dagen na levering. Het indienen van een klacht kan nooit worden gebruikt als voorwendsel voor de niet of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur. Op nieuwe goederen wordt de gebruikelijke verkoop garantie van de producent verleend. Chasse Patatte kan nooit gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding die de herstel- of verkoopsprijs te boven gaat.
 • Het repareren van uw fiets gaat altijd op afspraak. Bij onvoorzienigheden aan de reparatie wordt altijd contact met u opgenomen met een prijsopgave, tenzij anders afgesproken bij het brengen van de fiets.
 • Goederen die ter herstelling worden binnengebracht dienen uiterlijk 14 dagen na de opgegeven datum van afwerking afgehaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke hieraan wordt de klant verondersteld afstand te doen van zijn goederen en uitdrukkelijk Chasse Patatte te machtigen om deze te verkopen en om de koopprijs te verrekenen met de verrichtte herstellingskosten. In geval het saldo negatief is blijft de klant volledig aansprakelijk tegenover Chasse Patatte voor het verschil, alsmede alle bijkomende kosten hieruit voortvloeiend.
 • Alle rekeningen en facturen van Chasse Patatte zijn contant d.i. ten laatste bij ontvangst betaalbaar op de firma of haar bankinstelling. Intresten aan 1% per kalendermaand lopen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag der facturen. Tevens is de klant dan een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 25Euro verschuldigd, onverminderd de vergoeding van alle hieruit voortvloeiende schade.
 • Alle geleverde goederen blijvende exclusieve eigendom van Chasse Patatte tot de volledige betaling ervan. De koper verbindt er zicht toe , zich vooraf niet van de goederen te ontdoen.
 • Elk geschil m.b.t. het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst of van overeenkomsten daaruit afgeleid, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten (afhankelijk van de keuze van Chasse Patatte) van het gerechtelijke arrondissement Kortrijk behoren.

 

Back to top